துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை
-- திருக்குறள்
விளக்கம் :
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்
"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking."123
-- Steve Jobs
Dr. R. Anandakumar, is a Bachelor of veterinary Science from veterinary college and research Institute in Namakal and has done his masters from central Avian Research institute (Bareilly, Uttar Pradesh). He has an outstanding student with five university gold medals to his credit before he began his career as a veterinary assistant surgeon in Pollachi in 2001.

Our Gallery

10 +

Books

8 +

Articles

20 +

Motivational Videos

65 +

Gallery Images

Latest Books

Motivational Oration